Đề kiểm tra 15 phút HK I - Đề số 3

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 5, 6, 7

Bắt đầu làm bài