Đề kiểm tra 15 phút chương hiđrocacbon không no - Đề số 1

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương chương hiđrocacbon không no

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Đime hóa axetilen trong điều kiện thích hợp thu được chất nào sau đây ?


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Thông hiểu

Cho phản ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H6O2 + MnO2 + KOH. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (khi tối giản) là


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Có bao nhiêu đồng phân ankin có CTPT C5H8 ?


Câu 6 Nhận biết

Khi cho axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, hiện tượng quan sát được là


Câu 7 Vận dụng

Hợp chất X có thành phần % khối lượng C là 85,5% và % khối lượng H là 14,5%. Hợp chất X là


Câu 8 Vận dụng

Anken X mạch nhánh và có đồng phân hình học. Số nguyên tử C trong X tối thiểu là


Câu 9 Vận dụng

Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là:


Câu 10 Vận dụng

Khi cho isopren tác dụng với HBr theo tỉ lệ 1 : 1 thu được bao nhiêu dẫn xuất monobrom là đồng phân cấu tạo của nhau ?


Câu 11 Vận dụng

 Cho sơ đồ phản ứng sau : CaCO3 $\xrightarrow{H=100}$ CaO $\xrightarrow{H=80%}$ CaC2 $\xrightarrow{H=100%}$ C2H2. Từ 100 gam CaCO3, hãy cho biết cuối quá trình phản ứng thu được bao nhiêu lít C2Hở đktc ?


Câu 12 Vận dụng

Cho 12,4 gam hỗn hợp X gồm CaC2 và Ca vào nước thu được 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Cho hỗn hợp khí Y tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.