Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Theo thuyết cấu tạo hoá học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết hoá học với nhau theo cách nào sau đây:


Câu 4 Thông hiểu

Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu ?          


Câu 5 Nhận biết

Các chất có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhớm metylen (-CH2-) được gọi là


Câu 6 Thông hiểu

Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất


Câu 7 Nhận biết

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của nguyên tố


Câu 8 Nhận biết

Trong các chất sau chất nào được gọi là hiđrocacbon?


Câu 9 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 1,47 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) bằng 1,0976 lít khí O2 (ở đktc) lượng dùng vừa đủ thì sau thí nghiệm thu được H2O, 2,156 gam CO2. Tìm CTPT của X, biết tỉ khối hơi của X so với không khí nằm trong khoảng 3< dX < 4.