Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Cacbon - Silic - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Cacbon - Silic

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Từ 1 lít hỗn hợp CO và CO2 có thể điều chế tối đa bao nhiêu lít CO2? (H = 100%)


Câu 2 Thông hiểu

Để phân biệt khí SO2 và khí CO2 thì thuốc thử cần dùng là:


Câu 3 Nhận biết

Có 3 muối dạng bột NaHCO3, Na2CO3 và CaCO3. Chọn hoá chất thích hợp để nhận biết mỗi chất


Câu 4 Nhận biết

Dung dịch đậm đặc của hợp chất nào sau đây được gọi là thủy tinh lỏng


Câu 5 Thông hiểu

Than được dùng làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy là:


Câu 8 Thông hiểu

Oxit axit nào sau đây khi tác dụng với nước không tạo thành axit


Câu 9 Vận dụng

Từ các sơ đồ phản ứng sau:

2X1 + 2X2 → 2X3 + H2

X3 + CO2 → X4

X3 + X4 → X5 + X2

2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

Các chất thích hợp tương ứng với X3, X5, X6 lần lượt là


Câu 10 Vận dụng

Dung dịch X gồm KHCO3 aM  và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y thấy thoát ra 2,688 lít khí CO2 đktc. Nhỏ từ từ cho đến hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và m lần lượt có thể là