Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đề số 3

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài các hàm số lượng giác đến hết bài phương trình lượng giác cơ bản.

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Hàm số nào sau đây có đồ thị không là đường hình sin?


Câu 3 Thông hiểu

Tính tổng các nghiệm của phương trình \(2\cos \left( {x - \dfrac{\pi }{3}} \right) = 1\) trên \(\left( { - \pi ;\pi } \right)\).


Câu 4 Nhận biết

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 2{\sin ^2}x + {\cos ^2}2x\):


Câu 7 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết

Với giá trị nào của \(m\) dưới đây thì phương trình \(\sin x = m\) có nghiệm?


Câu 10 Vận dụng

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 3\sin x + 4\cos x + 1\):