Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đề số 2

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài hàm số lượng giác đến hết bài phương trình lượng giác cơ bản.

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Nhận biết

Điểm \(O\left( {0;0} \right)\) luôn thuộc đồ thị hàm số


Câu 6 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \dfrac{4}{{1 + 2{{\sin }^2}x}}\)


Câu 10 Vận dụng

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau \(y = 1 - \sqrt {2{{\cos }^2}x + 1} \)