Đề kiểm tra 1 tiết chương hiđrocacbon no và chương hiđrocacbon không no - Đề số 1

Số câu: 25 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Cho các chất sau: pentan; hex-1-en, etilen, metan, propen, isobutan. Số các chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở ngay điều kiện thường là


Câu 3 Nhận biết

Khi cho axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, hiện tượng quan sát được là


Câu 7 Nhận biết

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử dạng CnH2n+2. X thuộc dãy đồng đẳng của


Câu 8 Thông hiểu

Hợp chất hexa-2,4-đien có bao nhiêu đồng phân hình học ?


Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Cho propin qua nước có HgSO4 ở 80oC tạo ra sản phẩm là


Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

$A{l_4}{C_3} + {\text{ }}{H_2}O \to X + {\text{ }}Al{\left( {OH} \right)_3}$. X là


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Vận dụng

Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là :


Câu 15 Vận dụng

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12 ?


Câu 16 Vận dụng

Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là :              


Câu 17 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lít O2 và thu được 3,36 lít CO(các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của m là


Câu 18 Vận dụng

Khi crackinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 29. Công thức phân tử của X là:


Câu 19 Vận dụng

X là anken trong phân tử có 3 nguyên tử cacbon no. Số công thức cấu tạo của X là


Câu 20 Vận dụng

Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là


Câu 22 Vận dụng

Đime hóa 6,72 lít axetilen (nhiệt độ, xúc tác cần thiết) thu được 4,48 lít hỗn hợp X gồm axetilen và vinyl axetilen. Cho toàn bộ X qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được m gam kết tủa. Các thể tích đo ở đktc. Giá trị m là


Câu 23 Vận dụng

Phân biệt các chất metan, etilen, axetilen bằng phương pháp hóa học, ta dùng


Câu 24 Vận dụng cao

Trong bình kín (ở 210oC) đựng hỗn hợp A (gồm 2 ankin X và Y là đồng đẳng liên tiếp, MX < MY). Thêm một lượng không khí vừa đủ (khi đó áp suất trong bình đạt 0,81 atm) rồi bật tia lửa điện để đốt cháy hết X và Y rồi đưa bình về 210oC, thấy áp suất trong bình = 0,836 atm. Biết trong không khí chứa 80% thể tích N2, còn lại là O2. CTPT của Y là


Câu 25 Vận dụng cao

Cho 0,448 lít (đktc) một anken ở thể khí vào một bình kín dung tích 11,2 lít chứa sẵn 11,52 gam không khí (M = 28,8). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trong bình, sau phản ứng giữ bình ở nhiệt độ 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Biết rằng sau phản ứng cháy còn dư oxi. Công thức của anken là