Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 4

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10, 11, 12 lớp 9 và 1/2 chương 1 lớp 10

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết
Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam trước khi tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1986) là

 


Câu 11 Thông hiểu

“Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già người trẻ, không chia tôn giáo đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc” Đoạn văn trên phản ánh nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?


Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu

Bộ máy giúp việc cho vua trong nhà nước chuyên chế cổ đại phụ trách rất nhiều công việc, ngoại trừ việc


Câu 22 Nhận biết

Phần lớn nhu cầu lương thực cho cư dân trong vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại đều là


Câu 24 Nhận biết
Câu 25 Nhận biết

Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp là 3 xã thuộc huyện nào của tỉnh Bến Tre?

 


Câu 27 Nhận biết

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) xác định là gì?

 


Câu 29 Vận dụng

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân lí giải thời kì đồ đá Người tinh khôn sống theo chế độ thị tộc mẫu hệ?


Câu 33 Vận dụng
Câu 34 Vận dụng

Bản chất của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam là

 


Câu 36 Vận dụng

Về bản chất các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 đều là

 


Câu 37 Vận dụng

Đâu không phải là điểm giống nhau giữa chiến lược chiến tranh cục bộ (1965-1968) với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973)

 


Câu 38 Vận dụng cao

Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian xuất hiện.
1. Đồ đá ghè đẽo thô sơ.
2. Đồ đồng thau.
3. Kĩ thuật mài, khoan, cưa, cắt đá.
4. Đồng đỏ.
5. Đồ sắt.


Câu 39 Vận dụng cao

Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam năm 1954 đã có tác động mạnh đến phong trào giải  phóng dân tộc ở khu vực nào trên thế giới?

 


Câu 40 Vận dụng cao