Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 2

Số câu: 39 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 7, 8, 9 lớp 9 và 1/2 chương 1 lớp 10

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu

Đặc điểm mối quan hệ Việt- Pháp từ ngày 6-3 đến trước ngày 19-12-1946 là

 


Câu 4 Nhận biết

Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) là

 


Câu 5 Nhận biết

Xương hóa thạch của loài vượn cổ xuất hiện khoảng 6 triệu năm trước đây được tìm thấy ở đâu?


Câu 10 Nhận biết

Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên còn thuộc thời kì nào trong lịch sử thế giới?


Câu 12 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Cư dân nào trên thế giới là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?


Câu 15 Thông hiểu

Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là

 


Câu 16 Thông hiểu
Câu 18 Thông hiểu

Đâu không phải là mục đích của thực dân Pháp khi thực hiện các chính sách văn hóa - giáo dục nô dịch ở Việt Nam?

 


Câu 20 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 là gì?

 


Câu 21 Nhận biết

Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập tổ chức nào?

 


Câu 22 Thông hiểu
Câu 24 Nhận biết

Đâu là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng?

 


Câu 25 Nhận biết

Lịch do người phương Đông tạo ra được gọi là


Câu 27 Nhận biết

Tháng 7-1928, tầng lớp tiểu tư sản tri thức Việt Nam đã thành lập

 


Câu 29 Vận dụng

Bản chất nền chính trị của các quốc gia cổ đại phương Tây có điểm gì khác so với các quốc gia cổ đại phương Đông?


Câu 37 Vận dụng cao

Tác phẩm văn học được xuất bản năm 1925 do Nguyễn Ái Quốc viết nhằm tố cáo tội ác dã man của thực dân Pháp, thức tỉnh tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam?

 


Câu 38 Vận dụng cao

Vì sao trong các bộ luật nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công tác thủy lợi và quy định hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm đến các điều khoản này?


Câu 39 Vận dụng cao