Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2 và chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Bộ phận nào sau đây không thuộc tầng lớp đại tư sản ở Pháp cuối thế kỉ XVIII?

 


Câu 2 Nhận biết

Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mỹ từ hàng thứ tư vươn lên đứng đầu thế giới?

 


Câu 3 Thông hiểu

Thế kỉ nào được mệnh danh là “thế kỉ nông dân khởi nghĩa” trong lịch sử Việt Nam?

 


Câu 4 Nhận biết
Câu 7 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Các Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập ở các nước tư bản những năm cuối thế kỉ XIX là kết quả của hoạt động nào sau đây?

 


Câu 11 Nhận biết

  

Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình trong năm 1833 là

 


Câu 12 Thông hiểu

Ý nào không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định thông qua Tuyên ngôn?

 


Câu 13 Thông hiểu

Vì sao cuối thế kỉ XIX giai cấp tư sản Anh lao vào buôn bán lương thực hơn là đầu tư vào sản xuất nông nghiệp?

 


Câu 14 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu

Sách “Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam (tr. 20) viết:

Sau một thời rực rỡ, đế quốc Phù Nam bắt đầu suy thoái vào cuối thế kỉ thứ VI. Nước Cát Miệt, một thuộc quốc của Phù Nam, đến thế kỷ này đã nhanh chóng phát triển thành một vương quốc độc lập và hùng mạnh. Nhân sự suy yếu của Phù Nam, Chân Lạp đã tấn công chiếm lấy một phần lãnh thổ (tương đương với vùng đất Nam Bộ ngày nay) của đế chế này vào đầu thế kỉ VII...?

Đoạn tư liệu trên thể hiện điều gì?


Câu 18 Nhận biết

“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu!” đó là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân nước nào?

 


Câu 21 Nhận biết

Lĩnh vực nào ở nước Anh trong thập niên 70 của thế kỉ XIX chỉ tự túc được 1/3 nhu cầu?

 


Câu 22 Nhận biết

Trong những năm 1649- 1653, nước Anh theo thể chế chính trị gì?

 


Câu 25 Nhận biết

Vua Quang Trung giữ mối quan hệ như thế nào đối với nhà Thanh khi xây dựng vương triều mới?

 


Câu 29 Vận dụng
Câu 32 Vận dụng

Phong trào nào đánh dấu lần đầu tiên giai cấp công nhân Pháp bước lên vũ đài chính trị với tư thế của một giai cấp độc lập, chống trực tiếp kẻ thù của mình là giai cấp tư sản bằng biện pháp bạo lực?

 


Câu 36 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau: “…………có thể lấy quân mới họp……mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho…. không dám sang lại lần nữa.”

 


Câu 40 Vận dụng cao

Cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII đã để lại di sản gì cho nhân loại?