Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2 và chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Hiến pháp 1787 đã xác lập thể chế chính trị của Hoa Kì là

 


Câu 2 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta đã bao nhiêu lần phải đối mặt với quân xâm lược Tống?

 


Câu 7 Thông hiểu

Ý nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII?

 


Câu 11 Nhận biết

Sau sự kiện ngày 14-7-1789, chính quyền ở Pháp thuộc về lực lượng chính trị nào?

 


Câu 12 Nhận biết

Hai tập đoàn tư bản nào có thế lực nhất trong nền kinh tế Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

 


Câu 14 Nhận biết

Bộ luật nào được ban hành dưới triều vua Gia Long, quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà nước và các tôn ti, trật tự phong kiến?

 


Câu 15 Nhận biết

Trong những năm 1649- 1653, nước Anh theo thể chế chính trị gì?

 


Câu 21 Nhận biết

Con ơi mẹ bảo con này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Câu ca dao trên phản ánh hiện trạng gì dưới thời Nguyễn?


Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Thông hiểu
Câu 25 Nhận biết
Câu 26 Nhận biết

Từ nửa sau thế kỉ XVII, tình hình nông nghiệp nước ta có điểm gì nổi bật?

 


Câu 27 Thông hiểu

Nguyên nhân quan trọng nào quy định văn hóa Phù Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo và Hinđu giáo?


Câu 28 Nhận biết

Tổ chức “Đồng minh những người chính nghĩa” đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản” vào thời gian nào?

 


Câu 32 Vận dụng

 Chính sách nổi bật của nhà Lý - Trần đối với đồng bào dân tộc thiểu số là

 


Câu 39 Vận dụng cao