Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2 và chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Các vị vua dưới triều Nguyễn đã sử dụng lực lượng quân sự bắt các nước nào phải thần phục?

 


Câu 4 Nhận biết

Từ thế kỉ XVI đến XVIII, tôn giáo nào từng bước suy thoái khi tôn ti trật tự phong kiến không còn được tôn trọng như trước?


Câu 6 Nhận biết
Câu 8 Thông hiểu

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp ở các nước tư bản trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?


Câu 9 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Triều vua nào thời Lê sơ đã tổ chức 12 khoa thi Hội?

 


Câu 13 Thông hiểu

Vì sao cuối thế kỉ XIX giai cấp tư sản Anh lao vào buôn bán lương thực hơn là đầu tư vào sản xuất nông nghiệp?

 


Câu 15 Thông hiểu

Động lực cơ bản thúc đẩy cách mạng tư sản Pháp phát triển đi lên là

 


Câu 16 Nhận biết

Hai tập đoàn tư bản nào có thế lực nhất trong nền kinh tế Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

 


Câu 17 Nhận biết

Tại sao Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập (1898) nhưng không hoạt động được?

 


Câu 22 Thông hiểu

“Xác đầy nghĩa địa

Thây thối bên cầu

Trời ảm đạm u sầu

Cảnh tan hoang đói rét”

Những câu thơ trên đã khắc họa hiện tượng gì trong xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX?


Câu 23 Nhận biết

Sau khi Pháp thất bại trong chiến tranh Pháp – Phổ, Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập mang tên

 


Câu 24 Thông hiểu

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của thương nghiệp Đại Việt từ thế kỉ X đến XV?


Câu 25 Thông hiểu

Kế sách đánh giặc nào đã được quân dân nhà Trần khai thác triệt để trong 3 lần kháng chiến chống Mông- Nguyên?

 


Câu 26 Thông hiểu

Ý nào không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định thông qua Tuyên ngôn?

 


Câu 27 Nhận biết

Các triều đại phong kiến Đại Việt từ thế kỉ XI đến XV đã thực hiện chính sách gì đối với các dân tộc ít người?


Câu 28 Nhận biết

Từ tháng 5-1864 đến tháng 7-1876, Quốc tế thứ nhất đã tiến hành bao nhiêu kì đại hội?

 


Câu 30 Vận dụng
Câu 32 Vận dụng
Câu 33 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng

Hệ thống thuộc địa thế giới ban đầu đem lại nhiều quyền lợi cho những nước nào?

 


Câu 37 Vận dụng cao

Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc là gì?

 


Câu 38 Vận dụng cao

Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội không tưởng được chủ nghĩa xã hội kế thừa và phát triển?

 


Câu 39 Vận dụng cao

Theo quyết nghị của Liên đoàn lao động Mỹ, ngày nào được chọn làm ngày đấu tranh của công nhân Si-ca-go?

 


Câu 40 Vận dụng cao