Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2 và chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Tại sao Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập (1898) nhưng không hoạt động được?

 


Câu 3 Thông hiểu

Kế sách đánh giặc nào đã được quân dân nhà Trần khai thác triệt để trong 3 lần kháng chiến chống Mông- Nguyên?

 


Câu 7 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

Khẩu hiệu nào được sử dụng xuyên suốt trong quá trình diễn ra phong trào cách mạng 1905 – 1907?

 


Câu 12 Nhận biết

Các Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập ở các nước tư bản những năm cuối thế kỉ XIX là kết quả của hoạt động nào sau đây?

 


Câu 14 Thông hiểu

Ý nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII?

 


Câu 16 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa của công nhân thợ tơ Li-ông Pháp đòi thiết lập nền Cộng hòa diễn ra vào thời gian nào?

 


Câu 18 Thông hiểu

Tổ chức nào không được giai cấp công nhân thành lập trong những năm cuối thế kỉ XIX?

 


Câu 20 Thông hiểu

Động lực cơ bản thúc đẩy cách mạng tư sản Pháp phát triển đi lên là

 


Câu 21 Nhận biết

Trong những năm 1649- 1653, nước Anh theo thể chế chính trị gì?

 


Câu 22 Nhận biết

Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn?

 


Câu 23 Nhận biết
Câu 25 Nhận biết

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản gồm mấy chương?

 

 


Câu 26 Nhận biết

Việc sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra khả năng phát triển ngành nào?


Câu 27 Nhận biết

Đến cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Đức đứng thứ mấy ở châu Âu?

 


Câu 31 Vận dụng
Câu 32 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng

Phong trào nào đánh dấu lần đầu tiên giai cấp công nhân Pháp bước lên vũ đài chính trị với tư thế của một giai cấp độc lập, chống trực tiếp kẻ thù của mình là giai cấp tư sản bằng biện pháp bạo lực?

 


Câu 37 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc là gì?