Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: 1/2 Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Vương triều Mô – gôn có vị trí như thế nào trong tiến trình tồn tại của chế độ phong kiến Ấn Độ?


Câu 7 Nhận biết

Ở Trung Quốc, vương triều nào được hình thành đầu tiên thời cổ đại?


Câu 13 Nhận biết

Lịch do người phương Đông tạo ra được gọi là


Câu 20 Thông hiểu

Ngành khoa học ra đời sớm nhất gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp của các cư dân cổ đại phương Đông là


Câu 22 Vận dụng

Tiến bộ quan trọng nhất trong đời sống của Người nguyên thủy là


Câu 23 Vận dụng

Sự khác biệt cơ bản giữa người tối cổ và loài vượn cổ được thể hiện qua những điểm nào?


Câu 24 Vận dụng

Yếu tố nào sau đây không tác động đến các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?


Câu 27 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng cao
Câu 29 Vận dụng cao

Công trình kiến trúc nào sau đây của cư dân phương Đông cổ đại được đánh giá là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại?