Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Các cuộc cách mạng tư sản thời kì cận đại

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Hiến pháp 1787 đã xác lập thể chế chính trị của Hoa Kì là

 


Câu 2 Thông hiểu

Đâu không phải điều kiện để nước Anh có thể tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỉ XVIII?


Câu 6 Nhận biết

Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?

 


Câu 8 Vận dụng
Câu 9 Vận dụng
Câu 10 Vận dụng cao

Lịch sử hình thành và phát triển của nước Mĩ cho đến hiện nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề gì?