Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Các cuộc cách mạng tư sản thời kì cận đại

Bắt đầu làm bài
Câu 10 Vận dụng cao