Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Thế kỉ II TCN đến thế kỉ XV

Bắt đầu làm bài
Câu 6 Nhận biết

Loạn 12 sứ quân” là tình trạng của đất nước ta dưới thời nhà Ngô sau khi


Câu 10 Vận dụng cao

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau: “…………có thể lấy quân mới họp……mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho…. không dám sang lại lần nữa.”