Đề kiểm tra 15 phút chương Oxi - lưu huỳnh- Đề số 3

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương Oxi - lưu huỳnh

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Trong acquy chì chứa dung dịch axit sunfuric. Khi sử dụng acquy lâu ngày thường acquy bị “cạn nước”. Để bổ sung nước cho acquy, người ta cho thêm vào acquy chất nào sau đây?


Câu 2 Thông hiểu

Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là


Câu 3 Nhận biết

Cặp kim loại nào dưới đây thụ động trong H2SO4 đặc, nguội ?


Câu 5 Nhận biết

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của oxi là:


Câu 6 Thông hiểu

Cho các phản ứng hóa học sau: (a) S + O2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ SO2;  (b) S + 3F2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ SF6;  (c) S + Hg $\xrightarrow{{{t^o}}}$ HgS;  (d) S + 6HNO3 đặc $\xrightarrow{{{t^o}}}$ H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. Số phản ứng trong đó S thể hiện tính khử là


Câu 8 Vận dụng

Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất KClO3 (xt MnO2), KMnO4, KNO3, AgNO3 thì chất tạo ra lượng oxi lớn nhất là


Câu 9 Vận dụng

Cho khí X đi qua dung dịch KI có pha thêm hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu xanh. X là khí nào sau đây?


Câu 10 Vận dụng

Thể tích khí SO2 (đktc) lớn nhất cần cho vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M để thu được 15 gam kết tủa là


Câu 11 Vận dụng

Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,336 lít khí ở đktc. Khối lượng muối sunfat thu được là:


Câu 12 Vận dụng

Hòa tan 7,2 gam Mg vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được V lít khí H2S (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính V và tính khối lượng H2SO4 phản ứng.