Đề kiểm tra 15 phút chương halogen - Đề số 1

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: bài khái quát về nhóm halogen đến bài tập về muối halogen

Bắt đầu làm bài