Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học - Đề số 2

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài "Nội năng" đến bài "Nguyên lí I của nhiệt động lực học"

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của  nguyên lí I của nhiệt động lực học?


Câu 2 Thông hiểu

 \(\Delta U{\rm{ }} = {\rm{ }}Q\) là hệ thức của nguyên lí I áp dụng cho:


Câu 4 Thông hiểu
Câu 8 Vận dụng

Thả một quả cầu nhôm \(m = 0,105kg\) được đun nóng tới \({142^0}C\)  vào một cốc nước ở \({20^0}C\). Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là \({42^0}C\). Tính khối lượng nước trong cốc, biết nhiệt dung riêng của  \({C_{Al}} = 880{\rm{ }}J/kg.K\) và của nước \(\;{C_{{H_2}O}} = {\rm{ }}4200{\rm{ }}J/kg.K\)  .


Câu 9 Vận dụng

Người ta bỏ 1 miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng \(150g\) ở \(t = {124^0}C\) vào 1 nhiệt lượng kế có nhiệt dung là \(50{\rm{ }}J/K\) chứa \(250g\) nước ở \({16^0}C\). Xác định khối lượng của kẽm và chì trong hợp kim trên, biết nhiệt độ khi cân bằng trong nhiệt lượng kế là \({18^0}C\). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, \({C_{Zn}} = 337{\rm{ }}J/kg.K,{\rm{ }}{C_{Pb}} = 126{\rm{ }}J/Kg.K.\) của nước là \(4180{\rm{ }}J/\left( {kg.K} \right)\)


Câu 10 Vận dụng

Một viên đạn bằng chì khối lượng m, bay với vận tốc \(v = 195{\rm{ }}m/s\), va chạm mềm vào một quả cầu bằng chì cùng khối lượng m đang đứng yên. Nhiệt dung riêng của chì là \(c = 130{\rm{ }}J/kg.K\). Nhiệt độ ban đầu của viên đạn và quả cầu bằng nhau. Coi nhiệt lượng truyền ra môi trường là không đáng kể. Độ tăng nhiệt độ của viên đạn và quả cầu là:


Câu 11 Vận dụng

Trong một quá trình nung nóng đẳng áp ở áp suất \(1,{5.10^5}\;Pa\), một chất khí tăng thể tích từ \(40{\rm{ }}d{m^3}\) đến \(60{\rm{ }}d{m^3}\) và tăng nội năng một lượng là \(4,28{\rm{ }}J\). Nhiệt lượng truyền cho chất khí là:


Câu 12 Vận dụng

Một lượng khí lí tưởng thực hiện quá trình đẳng áp 1 – 2 rồi đẳng nhiệt 2 – 3. Trong mỗi đoạn, khí nhận công hay sinh công?