Đề kiểm tra 15 phút chương 5: Chất khí - Đề số 3

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Thuyết động học phân tử chất khí đến bài Định luật Gay-Luysác. Đường đẳng áp

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Thông hiểu

Hệ thức không phải của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:


Câu 7 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây không phải của quá trình đẳng áp đối với một khối khí lý tưởng xác định:


Câu 9 Vận dụng

Một lượng khí có khối lượng là \(30kg\) và chứa \(11,{28.10^{26}}\) phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hiđro và cacbon. Biết 1 mol khí có \({N_A} = 6,{02.10^{23}}\) phân tử. Khí này là


Câu 10 Vận dụng

Một khối lượng khí lí tưởng xác định có áp suất \(2atm\) được làm tăng áp suất lên đến \(8atm\) ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng là \(3\) lít. Thể tích ban đầu của khối khí là


Câu 11 Vận dụng

Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình được biểu diễn như trên hình vẽ. Đồ thị nào không biểu diễn đúng quá trình trên?


Câu 12 Vận dụng

Thể tích của một khối khí lí tưởng tăng thêm \(10\% \) sau khi nhiệt độ tăng đẳng áp đến \({47^0}C\). Xác định nhiệt độ ban đầu của khối khí?