Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Các định luật bảo toàn - Đề số 3

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng đến bài Thế năng

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây xác định thế năng hấp dẫn của một vật có khối lượng m, ở độ cao h so với mặt đất. Chọn gốc thế năng ở mặt đất


Câu 3 Thông hiểu

Chọn phương án sai. Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc ban đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì:


Câu 4 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết

Một lò xo có độ cứng k, bị kéo giãn ra một đoạn x. Thế năng đàn hồi của lò xo được tính bằng biểu thức:


Câu 9 Vận dụng

Một vật \(250g\) rơi tự do không vận tốc đầu xuống đất trong khoảng thời gian \(2s\). Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là? (lấy \(g{\rm{ }} = {\rm{ }}9,8{\rm{ }}m/{s^2}\)).


Câu 10 Vận dụng

Một ôtô có khối lượng \(1,5\) tấn tắt máy chuyển động chậm dần đều từ vận tốc ban đầu \(10m/s\) dưới tác dụng của lực ma sát. Công suất của lực ma sát từ lúc ô tô tắt máy cho đến lúc dừng lại là bao nhiêu? Biết hệ số ma sát \(0,2\), cho \(g = 10m/{s^2}\)


Câu 11 Vận dụng

Có hai vật $m_1$ và $m_2$ cùng khối lượng $2m$, chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc $m_1$ so với $m_2$ có độ lớn bằng $v$, vận tốc của $m_2$ so với người quan sát đứng yên trên mặt đất cũng có độ lớn bằng $v$. Kết luận nào sau đây là sai?


Câu 12 Vận dụng

Hai vật có khối lượng là m và $2m$ đặt ở hai độ cao lần lượt là $2h$ và $h$. Thế năng hấp dẫn của vật thứ nhất so với vật thứ hai là: