Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Các định luật bảo toàn - Đề số 2

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng đến bài Thế năng

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây xác định thế năng hấp dẫn của một vật có khối lượng m, ở độ cao h so với mặt đất. Chọn gốc thế năng ở mặt đất


Câu 3 Thông hiểu

Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của công suất?


Câu 4 Nhận biết

Một lò xo có độ cứng k, bị kéo giãn ra một đoạn x. Thế năng đàn hồi của lò xo được tính bằng biểu thức:


Câu 5 Thông hiểu

Nếu khối lượng của vật tăng 2 lần và vận tốc giảm đi 2 lần, thì động năng của vật sẽ:


Câu 6 Thông hiểu

Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường?


Câu 9 Vận dụng

Một viên đạn có khối lượng \(10g\) chuyển động với vận tốc \(1000m/s\) xuyên qua tấm gỗ. Sau đó vận tốc của viên đạn là \(500m/s\), thời gian viên đạn xuyên qua tấm gỗ là \(0,01s\). Lực cản trung bình của tấm gỗ là


Câu 10 Vận dụng

Thả rơi một hòn sỏi khối lượng $50 g$ từ độ cao $1,2 m$ so với mặt đất xuống một giếng sâu $3 m$. Công của trọng lực khi vật rơi chạm đáy giếng là (Lấy $g = 10 m/s^2$)


Câu 11 Vận dụng

Một người có khối lượng 50 kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của người đó với mặt đất là:


Câu 12 Vận dụng

Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực \(3N\) kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó dãn được \(2cm\). Thế năng đàn hồi của lò xo có giá trị bằng