Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Tĩnh học vật rắn - Đề số 04

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài C1 đến C5

Bắt đầu làm bài
Câu 4 Thông hiểu

Momen lực có đơn vị là:


Câu 5 Thông hiểu

Ba lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} ,\overrightarrow {{F_3}} \)  tác dụng lên cùng một vật rắn giữ cho vật cân bằng. Vật tiếp tục cân bằng nếu


Câu 6 Vận dụng

Vật rắn có khối lượng 200g nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc \(\alpha  = {60^0}\). Lực căng dây có giá trị là bao nhiêu? Lấy \(g = 9,8m/{s^2}\) và bỏ qua ma sát.


Câu 7 Vận dụng

Một quả cầu đồng chất có khối lượng \(4kg\) được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc \(\alpha  = {30^0}\). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy \(g = 9,8m/{s^2}\). Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn


Câu 8 Vận dụng

Một vật chịu tác dụng của 2 lực song song cùng chiều có độ lớn lần lượt là F1 = 20 N và F2 = 10 N, giá của hai lực thành phần cách nhau 30cm. Độ lớn của hợp lực và khoảng cách từ giá hợp lực đến giá của \(\overrightarrow {{{\rm{F}}_{\rm{2}}}} \) là:


Câu 9 Vận dụng

Đòn gánh dài $1,5m$. Hỏi vai người gánh hàng phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai chịu tác dụng của một lực bằng bao nhiêu? Biết hai đầu đòn gánh là thùng gạo và thùng ngô có khối lượng lần lượt là $30kg$ và $20kg$, bỏ qua khối lượng của đòn gánh, lấy \(g = 10m/{s^2}\)


Câu 10 Vận dụng

Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài \(OA = 20cm\), quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang như hình. Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A một lực \(\overrightarrow F \) vuông góc với bàn đạp và có độ lớn \(20N\). Bàn đạp ở trạng thái cân bằng khi lò xo có phương vuông góc với OA và bị ngắn đi một đoạn \(8cm\) so với khi không bị nén. Lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp và độ cứng của lò xo là:


Câu 11 Vận dụng

Một thanh sắt dài đồng chất, tiết diện đều được đặt trên mặt bàn sao cho 1/4 chiều dài của nó nhô ra khỏi mặt bàn (hình vẽ). Tác dụng vào đầu nhô ra một lực F hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi lực tác dụng đạt tới giá trị 120 N thì đầu kia của thanh sắt bắt đầu bênh lên. Hỏi trọng lượng của thanh sắt là


Câu 12 Vận dụng cao

Gió thổi vào xe theo hướng vuông góc với thành bên của xe với vận tốc V. Xe có khối lượng \(m = {10^4}kg\), chiều cao       \(2b = 2,4m\), chiều ngang \(2{\rm{a}} = 2m\), chiều dài \(l = 8m\) . Áp suất gió tính bởi công thức \(p = \rho {v^2}\) với \(\rho  = 1,3kg/{m^3}\)là khối lượng riêng của không khí. V bằng bao nhiêu để xe bị lật ngã?