Đề kiểm tra 15 phút chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA có cấu hình electron là


Câu 3 Nhận biết

Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng…


Câu 6 Thông hiểu

Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức  RO2. Nguyên tố R  đó là:


Câu 7 Nhận biết

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:


Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Vận dụng

Cation R+ có cấu tạo như hình. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là 


Câu 10 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 0,3 gam hỗn hợp hai kim loại X và Y ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu được 0,224 lít khí hiđro (đktc). X và Y là những nguyên tố hóa học nào sau đây ?