Quảng cáo
 • pic

  Ngữ pháp: Unit 7 - That's my school

  3. Để hỏi về trường, các phòng ở trường học của ai đó lớn hay nhỏ, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau: Is + the + tên các phòng + tính từ?

 • pic

  Lesson 1 - Unit 7 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a)That's my school. Đó là trường của tôi.Is it big? Nó thì lớn phải không? Yes, it is. Vâng, đúng vậy.

 • Quảng cáo
 • pic

  Lesson 2 - Unit 7 trang 48,49 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 6: Write about your school. (Viết về ngôi trường của bạn). Hi, my name is Phuong Trinh. This is my school. Its name is Ngoc Hoi Primary school. It is very big. That is my classroom. It is beautiful. And that is the computer room. It is new and modem The gym is small but beautiful. The library is big but old. I love my school.

 • pic

  Lesson 3 - Unit 7 trang 50,51 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 6: Project. (Dự án/Đề án). Viết tên của những phòng trong trường của em. Nói cho bạn em biết về chúng.

Gửi bài Gửi bài