Quảng cáo
 • pic

  Ngữ pháp - Unit 4.How old are you

  Khi muốn hỏi tuổi một ai đó chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau: How old + are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

 • pic

  Lesson 1 - Unit 4 trang 24,25 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) Who's that? Đó là ai?It's Tony. Đó là Tony.b) Who's that? Đó là ai?It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

 • Quảng cáo
 • pic

  Lesson 2 - Unit 4 trang 26,27 SGK tiếng anh lớp 3

  Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) How old are you, Mai? Em bao nhiêu tuổi, Mai?I'm eight years old. Em 8 tuổi.b) How old are you, Nam? Em bao nhiêu tuổi, Nam?I'm eight years old, too. Em cũng 8 tuổi.

 • pic

  Lesson 3 - Unit 4 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Trò chuyện với bạn của em. Viết tên và tuổi của họ vào bàng sau, bằng cách đặt câu hỏi tuổi:How old are you, Hung? Bạn bao nhiêu tuổi vậy Hùng?I'm eight years old. Mình tám tuổi.

Gửi bài Gửi bài