Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 42 SGK Toán 8 Tập 1

Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

Quảng cáo

Đề bài

Quy đồng mẫu thức hai phân thức: \(\dfrac{3}{{{x^2} - 5x}}\) và \(\dfrac{5}{{2x - 10}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn qui đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung.

- Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

- Nhân tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\({x^2} - 5x = x\left( {x - 5} \right)\)

\(2x - 10 = 2\left( {x - 5} \right)\)

Mẫu thức chung là: \(2x(x-5)\)

Ta được:

\(\dfrac{3}{{{x^2} - 5x}} = \dfrac{3}{{x(x - 5)}} \)

\(= \dfrac{{3.2}}{{2x(x - 5)}} = \dfrac{6}{{2x(x - 5)}}\)

\(\dfrac{5}{{2x - 10}} = \dfrac{5}{{2(x - 5)}} = \dfrac{{5x}}{{2x(x - 5)}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close