Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

Làm tính chia

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Làm tính chia

LG a.

\({x^3}:{x^2};\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc:

Với mọi \(x \ne 0,m,n \in\mathbb N,m \geqslant n\) thì:

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)  nếu \(m>n\)

\({x^m}:{x^n} = 1\) nếu \(m=n\).

Lời giải chi tiết:

\({x^3}:{x^2}\)

\( = {x^{ {3 - 2}}}\) 

\( = {x^1} = x\)

LG b.

\(15{x^7}:3{x^2};\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc:

Với mọi \(x \ne 0,m,n \in\mathbb N,m \geqslant n\) thì:

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)  nếu \(m>n\)

\({x^m}:{x^n} = 1\) nếu \(m=n\).

Lời giải chi tiết:

\(15{x^7}:3{x^2}\) 

\( = \left( {15:3} \right).({x^7}:{x^2})\)

\( = 5.{x^{ {7 - 2} }} = 5{x^5}\)

LG c.

\(20{x^5}:12x.\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc:

Với mọi \(x \ne 0,m,n \in\mathbb N,m \geqslant n\) thì:

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)  nếu \(m>n\)

\({x^m}:{x^n} = 1\) nếu \(m=n\).

Lời giải chi tiết:

\(20{x^5}:12x\)

\( = \left( {20:12} \right).({x^5}:x)\)

\(=\dfrac{5}{3}.{x^{ {5 - 1} }}\)

\(=\dfrac{5}{3}{x^4}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close