Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

a) Tính 15x^2y^2:5xy^2 ...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Tính \(15{x^2}{y^2}:5x{y^2}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc:

Với mọi \(x \ne 0,m,n \in\mathbb N,m \geqslant n\) thì:

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)  nếu \(m\ge n\)

\({x^m}:{x^n} = 1\) nếu \(m=n\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,15{x^2}{y^2}:5x{y^2} \cr 
& = \left( {15:5} \right).\left( {{x^2}:x} \right).\left( {{y^2}:{y^2}} \right) \cr} \)
= \(3. x^{2-1}. y ^{2-2}\)
= \(3x.1 = 3x \)

LG b.

Tính \(12{x^3}y:9{x^2}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc:

Với mọi \(x \ne 0,m,n \in\mathbb N,m \geqslant n\) thì:

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)  nếu \(m\ge n\)

\({x^m}:{x^n} = 1\) nếu \(m=n\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,12{x^3}y:9{x^2} \cr 
& = \left( {12:9} \right).\left( {{x^3}:{x^2}} \right).y \cr} \)
\(= \frac{4}{3}. x^{3-2}.y\)
\(= \frac{4}{3}. xy \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close