Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập 1. Viết tập hợp E các số tự nhiên nhỏ hơn 7 theo hai cách (liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử),

Quảng cáo

Đề bài

1. Viết tập hợp E các số tự nhiên nhỏ hơn 7 theo hai cách (liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử), rồi điền kí hiệu \( \in \) hoặc \( \notin \) vào ô vuông :

                                                         

2. Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “ HOÀNG SA ’’.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tập hợp bằng cách liệt kê: Liệt kê các phần tử, đặt trong dấu { }, mỗi phần tử ngăn cách nhau bởi dấu ; và mỗi phần tử chỉ được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý.

Lời giải chi tiết

1.

Cách 1: \(E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}\)

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó

\(E = \{x \in N|x < 7\}\)

\(\eqalign{  & 5 \in E  \cr  & 0 \in E  \cr  & 7 \notin E  \cr  & 10 \notin E \cr} \)

2. M = {H; O; A; N; G; S}

Quảng cáo
close