Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960)

* Hoàn cảnh:

- Miền Bắc giành thắng lợi to lớn trong cải tạo và phát triển kinh tế.

- Miền Nam thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có bước phát triển nhảy vọt.

- Từ ngày 5 đến 12-9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Hà Nội.

* Nội dung:

- Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng từng miền:

+ Miền Bắc: cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Miền Nam: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

=> Cách mạng hai miền có mối quan hệ khăng khít với nhau. Cách mạng XHCN miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng cả nước.

- Mục tiêu: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước tiến tới thống nhất đất nước.

- Đề ra đường lối chung của cách mạng XHCN ở miền Bắc và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965).

- Bầu ra BCH Trung ương mới do Hồ Chí Minh là Chủ tịch, Lê Duẩn là Bí thư thứ nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

* Ý nghĩa:

- Đánh dấu 1 bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Đẩy mạnh cách mạng hai miền đi lên.

2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 -1965)

* Mục tiêu: Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

* Thành tựu:

- Công nghiệp:

+ Công nghiệp nặng: khu gang thép Thái Nguyên, nhiệt điện Uông Bí.

+ Công nghiệp nhẹ: khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Hà Nội), dệt 8/3,...

- Nông nghiệp: Ưu tiên phát triển các nông, lâm trường quốc doanh, áp dụng KHKT vào sản xuất, năng suất nông nghiệp tăng cao.

- Thương nghiệp: Thương nghiệp quốc doanh đã chiếm lĩnh trên thị trường.

- Giao thông vận tải: Mạng lưới giao thông được xây dựng, củng cố và hoàn thiện.

- Văn hóa - giáo dục: văn hóa - giáo dục, y tế phát triển.

* Tác dụng:miền Bắc có những thay đổi lớn về xã hội và con người, trở thành hậu phương lớn cho miền Nam.

ND chính

Tóm tắt miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965):

- Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960).

- Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 - 1965).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close