Phương pháp giải bài tâp phản ứng hạt nhân

Phương pháp giải bài tâp phản ứng hạt nhân

Quảng cáo

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG HẠT NHÂN


Hạt nhân B bắn phá vào hạt nhân A đứng yên \( \to \) C+D

- Biết \({{\bf{W}}_{{d_{\bf{C}}}}} = {\rm{ }}{\bf{b}}{{\bf{W}}_{{d_{\bf{D}}}}}\)

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng

\(\begin{array}{l}{{\rm{W}}_{{d_B}}} + \left( {{m_A} + {m_B}} \right){c^2} = \left( {{m_C} + {m_D}} \right){c^2} + {{\rm{W}}_{{d_C}}} + {{\rm{W}}_{{d_D}}}\\ \leftrightarrow {{\rm{W}}_{{d_B}}} + \Delta E = {{\rm{W}}_{{d_C}}} + {{\rm{W}}_{{d_D}}}\end{array}\)

\( \to \left\{ \begin{array}{l}{{\rm{W}}_{{d_C}}} = \left( {{{\rm{W}}_{{d_B}}} + \Delta E} \right)\frac{b}{{b + 1}}\\{{\rm{W}}_{{d_D}}} = \left( {{{\rm{W}}_{{d_B}}} + \Delta E} \right)\frac{1}{{b + 1}}\end{array} \right.\)

- Biết tỉ số độ lớn vận tốc: \({{\bf{v}}_{\bf{C}}} = {\rm{ }}{\bf{a}}{{\bf{v}}_{\bf{D}}}\)

\({v_C} = {\rm{ }}a{v_D} \to \frac{{{{\rm{W}}_{{d_C}}}}}{{{{\rm{W}}_{{d_D}}}}} = \frac{{{m_C}{v_C}^2}}{{{m_D}{v_D}^2}} = \frac{{{m_C}}}{{{m_D}}}{a^2} = b\)

- Nếu \(\overrightarrow {{v_c}} = a\overrightarrow {{v_D}} \)

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: \(\overrightarrow {{P_t}}  = \overrightarrow {{P_s}}  \leftrightarrow {m_B}\overrightarrow {{v_B}}  = {m_C}\overrightarrow {{v_C}}  + {m_D}\overrightarrow {{v_D}} \)

\(\overrightarrow {{v_c}}  = a\overrightarrow {{v_D}}  \to {m_B}\overrightarrow {{v_B}}  = \left( {{m_C} + a{m_D}} \right)\overrightarrow {{v_C}} \)

- Nếu sau phản ứng có: \(\widehat {\overrightarrow {{v_C}} ,\overrightarrow {{v_D}} } = \alpha \)

\(\left\{ \begin{array}{l}P_B^2 = P_C^2 + P_D^2 + 2{P_C}{P_D}{\rm{cos}}\alpha \\{{\rm{W}}_{{d_B}}} + \Delta E = {{\rm{W}}_{{d_C}}} + {{\rm{W}}_{{d_D}}}\end{array} \right.\)

Trường hợp đặc biệt:

  • \(\overrightarrow {{v_C}} \bot \overrightarrow {{v_D}}  \to \left\{ \begin{array}{l}P_B^2 = P_C^2 + P_D^2\\{{\rm{W}}_{{d_B}}} + \Delta E = {{\rm{W}}_{{d_C}}} + {{\rm{W}}_{{d_D}}}\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}{m_B}{{\rm{W}}_{{d_B}}} = {m_C}{{\rm{W}}_{{d_C}}} + {m_D}{{\rm{W}}_{{d_D}}}\\{{\rm{W}}_{{d_B}}} + \Delta E = {{\rm{W}}_{{d_C}}} + {{\rm{W}}_{{d_D}}}\end{array} \right.\)
  • \(\overrightarrow {{v_C}} \bot \overrightarrow {{v_B}}  \to \left\{ \begin{array}{l}P_D^2 = P_C^2 + P_B^2\\{{\rm{W}}_{{d_B}}} + \Delta E = {{\rm{W}}_{{d_C}}} + {{\rm{W}}_{{d_D}}}\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}{m_D}{{\rm{W}}_{{d_D}}} = {m_C}{{\rm{W}}_{{d_C}}} + {m_B}{{\rm{W}}_{{d_B}}}\\{{\rm{W}}_{{d_B}}} + \Delta E = {{\rm{W}}_{{d_C}}} + {{\rm{W}}_{{d_D}}}\end{array} \right.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close