Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

Tóm tắt mục 4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Nguyên nhân, điều kiện hình thành:

- Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần.

- Nghị quyết của Đại hội VII Quốc tế đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít; kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các Mặt trận nhân dân thống nhất nhằm mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.

=> Phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít và chiến tranh đã lan rộng ở nhiều nước tư bản như Pháp, Italia, Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây Ban Nha...

Mục b

b) Kết quả:

- Phong trào giành được thắng lợi điển hình ở Pháp, nhưng ở nhiều nơi đã thất bại như Tây Ban Nha.

+ 5/1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong tổng tuyển cử, bảo vệ được nền dân chủ, Pháp thoát khỏi những hiểm họa của chủ nghĩa phát xít.

Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tuyển cử năm 1936

+ 2/1936, ở Tây Ban Nha, Mặt trận nhân dân giành thắng lợi trong tổng tuyển cử nhưng các thế lực phát xít do Phrancô cầm đầu đã gây nội chiến, thủ tiêu nền cộng hòa.

ND chính

Nguyên nhân, điều kiện hình thành và kết quả của phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close