Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

Tóm tắt mục IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục IV

IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

* Về chính trị:

- Ngày 3 - 3 - 1951, Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt). Đảng Lao động Việt Nam chính thức ra mắt Đại hội.

- Ngày 11 - 3 - 1951, thành lập “Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào”.

* Về kinh tế:

- Năm 1952, Đảng đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

- Đảng đưa ra các chính sách chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng tài chính, ngân hàng và thương nghiệp.

- Năm 1953, Đảng và Chính phủ quyết định giảm tô và cải cách ruộng đất. Từ tháng 4 - 1953 đến 7 - 1954 ta thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất ở một số xã thuộc vùng tự do.

* Về văn hóa - giáo dục: cải cách giáo dục đề ra từ tháng 7 - 1950 được tiếp tục thực hiện theo 3 phương châm: phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh.

Những đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh – Liên Việt

ND chính

Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close