Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ

I. Chuẩn bị Nguồn điện không đổi...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi mục 1

Video hướng dẫn giải

a) Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào những yếu tố: cường độ dòng điện, điện trở của dây dẫn, thời gian dòng điện chạy qua, và sự phụ thuộc đó được biểu thị bằng hệ thức: \(Q = I^2.R.t\)

b) Hệ thức biểu thị mối liên hệ giữa Q và các địa lượng \(m_1, m_2\), \(c_1, c_2\), \(t_1^0,t_2^0\) là:

\(Q = (c_1.m_1 + c_2.m_2).(t_1^0 - t_2^0)\)

c) Nếu toàn bộ nhiệt lượng tỏa ra bởi dây dẫn điện trở R có dòng điện cường độ I chạy qua trong thời gian t được dùng để đun nóng nước và cốc trên đây thì độ tăng nhiệt độ Δto = t2o - t1o liên hệ với cường độ dòng điện I bằng hệ thức:

\(\Delta {t^0} = t_2^0 - t_1^0 = \dfrac{{{I^2}.R.t}}{{{m_1}{c_1} + {m_2}{c_2}}}\)

Câu hỏi mục 2

Video hướng dẫn giải

Độ tăng nhiệt độ Δto khi đun nước trong 7 phút với dòng điện có cường dộ khác nhau chạy qua dây đốt. 

BẢNG 1

hình bảng 1 - bài 18 trang 53 VBT vật lí 9

a) Tính tỉ số:

\(\dfrac{{\Delta t_2^0}}{{\Delta t_1^0}} = \dfrac{8}{2} = 4;\dfrac{{I_2^2}}{{I_1^2}} = \dfrac{{1,{2^2}}}{{0,{6^2}}} = 4\) 

Ta nhận thấy: \(\dfrac{{\Delta t_2^0}}{{\Delta t_1^0}} = \dfrac{{I_2^2}}{{I_1^2}}\) 

b) Tính tỉ số: \(\dfrac{{\Delta t_3^0}}{{\Delta t_1^0}} = \dfrac{{17}}{2} = 8,5;\dfrac{{I_3^2}}{{I_1^2}} = \dfrac{{1,{8^2}}}{{0,{6^2}}} = 9\) 

Nếu bỏ qua sai số trong quá trình làm thực nghiệm và sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài thì ta có thể coi 

\(\dfrac{{\Delta t_3^0}}{{\Delta t_1^0}} = \dfrac{{I_3^2}}{{I_1^2}}\)

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua.

Hệ thức: \(Q = I^2 .R.t\) (trong đó: I là cường độ dòng điện (A), R là điện trở dây dẫn (Q), t là thời gian dòng điện chạy qua (s), Q là nhiệt lượng tỏa ra (J)). 

Câu hỏi mục 3

Video hướng dẫn giải

Từ các kết quả trên, hãy phát biểu mỗi quan hệ giữa nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây dẫn với cường độ dòng điện I chạy qua nó

Lời giải chi tiết:

Nhiệt lượng Q tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua nó.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close