Quảng cáo
  • Bài 1. Nhập môn hóa học

    Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hóa học? Hãy kể tên một số chất thông dụng xung quanh em và cho biết chất đó tạo nên từ các nguyên tử của nguyên tố nào? Hãy cho biết loại liên kết trong phân tử nước và trong muối ăn

    Xem lời giải
  • Quảng cáo