Lý thuyết về hàm số

1. Khái niệm.Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

Quảng cáo

1. Khái niệm

Nếu đại lượng \(y\) phụ thuộc vào đại lượng thay đổi \(x\) sao cho với mỗi giá trị của \(x\) ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của \(y\) thì \(y\) được gọi là hàm số của \(x\) và gọi \(x\) gọi là biến số.

Ví dụ: \(y=f(x)=x+1\) là một hàm số của x.

2. Chú ý

- Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức.... Khi hàm số được cho bằng công thức thì ta hiểu rằng biến số \(x\) chỉ nhận những giá trị làm cho công thức có nghĩa.

- Khi \(x\) thay đổi mà \(y\) luôn nhận một giá trị thì \(y\) được gọi là hàm hằng.

- Khi \(y\) là hàm số của \(x\) ta có thể viết \(y= f(x), y= g(x)...\)

Ví dụ: \(y=3\) là hàm hằng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài