Lý thuyết Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu.

Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta.

Quảng cáo

I - VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG

Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật.

II - KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT

- Vật có màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.

- Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác.

- Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.

Sơ đồ tư duy về màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu


Quảng cáo
list
close
Gửi bài