Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Lũy thừa của một tích Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa

Quảng cáo

1. Lũy thừa của một tích

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa.                    

\((x.y)^{n}=x^{n}.y^{n}\)

Ví dụ: \({5^3}{.2^3} = {\left( {5.2} \right)^3} = {10^3} = 1000\)

2. Lũy thừa của một thương

Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa. 

\({\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{x^{n}}{y^{n}}\)    (\(y \ne 0\))

Ví dụ: \({\left( {\dfrac{7}{2}} \right)^2} = \dfrac{{{7^2}}}{{{2^2}}} = \dfrac{{49}}{4}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài