Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Tóm tắt mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Tiến trình của Hội nghị

- Ngày 13 - 5 - 1968, hội nghị Pari bắt đầu họp gồm có Mĩ và Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

- Ngày 25 - 1 - 1969, hội nghị 4 bên: Mĩ, Việt Nam Cộng hòa (Chính quyền Sài Gòn), Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam) và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. => Nhưng thực chất là 2 bên.

- Cuộc đấu tranh trên bàn hội nghị rất gay go, quyết liệt.

- Sau thất bại ở trận “Điện Biên Phủ trên không”, ngày 27 - 1 - 1973, đế quốc Mĩ phải kí kết Hiệp định Pari.

Mục 2

2. Nội dung Hiệp định Pa-ri

- Hiệp định Pa-ri quy định:

+ Cả hai bên ngừng bắn.

+ Mĩ và các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam và của nhân dân miền Nam Việt Nam.

+ Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam, Mĩ rút hết quân đội, chấm dứt xâm lược và can thiệp Việt Nam.

* Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri:

- Mĩ phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân Mĩ về nước.

- Thắng lợi này tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

ND chính

Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam: quá trình kí kết, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close