Hãy nghiên cứu bảng 2.1, chỉ ra những đặc điểm sai khác và mối quan hệ 5 giới sinh vật.

Hãy nghiên cứu bảng 2.1, chỉ ra những đặc điểm sai khác và mối quan hệ 5 giới sinh vật.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nghiên cứu bảng 2.1, chỉ ra những đặc điểm sai khác và mối quan hệ 5 giới sinh vật.

Lời giải chi tiết

Mối quan hệ:

- Về đặc điểm cấu tạo: từ đơn giản (nhân sơ, đơn bào) đến phức tạp (nhân thực, đa bào phức tạp), có sự phân hóa và chuyên hóa cao dần.

- Hoàn thiện dần về phương thức dinh dưỡng.

+ Giới Nguyên sinh cơ thể có 1 tế bào thực hiện mọi chức năng.

+ Giới Thực vật có các cơ quan chuyên hóa cao như rễ, thân, lá,…

⇒ Hệ thống phân loại 5 giới thể hiện sự tiến hóa của sinh vật, sinh vật xuất hiện sau hoàn thiện hơn sinh vật xuất hiện trước nó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài