Bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 97, 98, 99 VBT toán 2 bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

a)

b)

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc khúc ABCD là:

        \(4 + 3 + 5 = 12\left( {cm} \right)\)

                 Đáp số: \(12\)cm.

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

         \(2 + 2 + 2 + 2 = 8\left( {cm} \right)\)

          Hoặc \(2 \times 4 = 8\left( {cm} \right)\)

                Đáp số: \(8\)cm.

Bài 2

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là AB = 15cm ; BC = 25cm ; AC=30cm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó.  

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tam giác ABC là:

\(15 + 25 + 30 = 70(cm)\)

Đáp số: \(70cm\).

Bài 3

Tính chu vi hình tứ giác DEGH, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 10dm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó. 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

\(10 + 10 + 10 + 10 = 40\left( {dm} \right)\)

Đáp số: \(40dm\).

Cách khác :

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

\(10 \times 4 = 40\left( {dm} \right)\)

Đáp số: \(40dm\).

Bài 4

Em ước lượng xem nếu con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn?

Kiểm tra bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.

Độ dài đường gấp khúc ABC là : ……

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là : …

Vậy : ………………………………

Phương pháp giải:

- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của đường đó.

- So sánh rồi trả lời câu hỏi của bài toán. 

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

     \(5 + 6 = 11\;(cm)\)

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

    \(2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11\;(cm)\)

Vậy: Con kiến bò theo hai đường gấp khúc ABC, AMNOPQC đều có chiều dài bằng như nhau.

Bài 5

Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành 4 hình tam giác nhỏ, từ đó em tìm được cách xếp hình 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Chương 7 : Ôn tập cuối năm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài