Bài 141 : Ki-lô-mét

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68, 69 VBT toán 2 bài 141 : Ki-lô-mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1km = … m                  … m   = 1km

1m   = … dm                … cm = 1m

1dm = … cm                 … dm = 1m

1m   = … cm                … cm = 1dm

Phương pháp giải:

Nhẩm lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo đã học, điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1km = 1000m              1000m = 1km

1m   = 10dm                100cm = 1m

1dm = 10cm                10dm = 1m

1m   = 100cm              10cm = 1dm

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 

a) Quãng đường từ A đến C (qua B) dài … km.

b) Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là … km.

c) Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là … km.

Phương pháp giải:

- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường từ A đến C (qua B) dài 53km (vì 18 + 35 = 53km)

b) Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là 17km (vì 35 - 18 = 17km)

c) Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là 12km (vì 47 - 35 = 12km).

Bài 3

Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài … km.

b) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài … km.

c) Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài ... km.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trên bảng rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài 688km.

b) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km.

c) Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 935km. 

Bài 4

Viết dài hơn hoặc ngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp :

a) Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ………… quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Quãng đường Hà Nội - Huế ………………quãng đường Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp giải:

- Xác định độ dài quãng đường cần so sánh.

- So sánh rồi dùng từ thích hợp hoàn thành câu đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh (Vì 791km < 935 km).

b) Quãng đường Hà Nội - Huế dài hơn quãng đường Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh (Vì 688km > 411km).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài