Bài 124 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 2 bài 124 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm x :

a) \(x - 4 = 2\)       

    \(x:4 = 2\)

b) \(x - 5 = 4\)

    \(x:5 = 4\)

c) \(x - 3 = 3\)

    \(x:3 = 3\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{x - &4 = 2\cr  & x = 2 + 4  \cr  & x = 6 \cr} \)

\(\eqalign{ x:&4 = 2\cr & x = 2 \times 4  \cr  & x = 8 \cr} \)

b)

\(\eqalign{x - &5 = 4\cr  & x = 4+5  \cr  & x = 9 \cr} \)

\(\eqalign{x:&5 = 4\cr  & x = 4 \times 5  \cr  & x = 20 \cr} \)

c)

\(\eqalign{x - &3 = 3\cr  & x = 3 + 3  \cr  & x = 6 \cr} \)

\(\eqalign{ x:&3 = 3\cr & x = 3 \times 3  \cr  & x = 9 \cr} \)

Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Tính giá trị rồi điền vào bảng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi đội tập bơi đó có bao nhiêu bạn ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 nhóm : 4 bạn

5 nhóm : ... bạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số người của một nhóm nhân với 5.

Lời giải chi tiết:

Đội bơi đó có số bạn là :

\(4 \times 5 = 20\) (bạn)

Đáp số : \(20\) bạn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài