Bài 103 : Phép chia

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20 VBT toán 2 bài 103 : Phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Từ phép tính nhân, viết hai phép tính chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính

a) \(5 \times 2 = .....\)   

    \(10:2 = .....\)

     \(10:5 = .....\) 

b) \(3 \times 5 = ......\)   

    \(15:3 = .....\)

     \(15:5 = .....\)

Phương pháp giải:

- Nhẩm kết quả phép tính nhân.

- Điền nhanh kết quả của hai phép chia liên quan trong mỗi cột. 

Lời giải chi tiết:

a) \(5 \times 2 = 10\) 

     \(10:2 = 5\) 

     \(10:5 = 2\)

b) \(3 \times 5 = 15\) 

    \(15:3 = 5\)

    \(15:5 = 3\) 

Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

- Nhẩm kết quả của phép nhân.

- Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành 2 phép chia. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 104 : Bảng chia 2

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 2 bài 104 : Bảng chia 2 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 105 : Một phần hai

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 2 bài 105 : Một phần hai tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 106 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 VBT toán 2 bài 106 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 VBT toán 2 bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 108 : Bảng chia 3

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 2 bài 108 : Bảng chia 3 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài