Câu 7.a, 7.b phần bài tập bổ sung – Trang 24 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 7.a, 7.b phần bài tập bổ sung – Trang 24 VBT Vật lí 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm dùng vôn kế và ampe kế để đo điện trở R ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

7.a.

Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm dùng vôn kế và ampe kế để đo điện trở R của một dây dẫn vào hình 7.1

hình 7.1 - bài 7 trang 24 VBT vật lí 9

 

Trong một lần làm thí nghiệm, một HS đo được dòng điện qua điện trở là \(I = 0,5A\) và hiệu điện thế ở hai đầu C, B của điện trở là \(U_{CB} = 6V\). Hỏi nếu đo hiệu điện thế giữa hai đầu C và M ở giữa hai đầu điện trở thì vôn kế chỉ bao nhiêu? Tính điện trở đoạn CM.

Phương pháp giải:

\(\dfrac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}} = \dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}}\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(I = 0,5 A\); \(U_{CB} = 6 V\); \(U_{CM} = ?\), \(R_{CM} = ?\)

-------------------

Ta có: \(R_{CB} = \dfrac{U_{CB}}{I} = \dfrac{6}{0,5} = 12 Ω\)

\(\dfrac{l_{CM}}{l_{CB}}=\dfrac{R_{CM}}{R_{CB}}=\dfrac{1}{2}\)

\(⇒ R_{CM} = 6 Ω\); \(U_{CM} = I. R_{CM} = 6.0,5 = 3 V\)

7.b.

Trong thí nghiệm hình 7.2 dây điện trở AB có chiều dài 24cm được mắc vào một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc vôn kế vào hai điểm A, B thì vôn kế chỉ 6V, nếu mắc vào hai điểm A, M thì vôn kế chỉ 4V. Chiều dài của đoạn dây AM là bao nhiêu ?

 

hình 7.2 - bài 7 trang 24 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

\(R = \rho .\dfrac{\ell }{S} \to \dfrac{{{\ell _{AB}}}}{{{\ell _{AM}}}} = \dfrac{{{R_{AB}}}}{{{R_{AM}}}}\)

\(I = \dfrac{U}{R} \to \dfrac{{{R_{AB}}}}{{{R_{AM}}}} = \dfrac{{{U_{AM}}}}{{{U_{AB}}}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{{\ell _{AB}}}}{{{\ell _{AM}}}} = \dfrac{{{R_{AB}}}}{{{R_{AM}}}} = \dfrac{{{U_{AM}}}}{{{U_{AB}}}} = \dfrac{4}{6} \to {\ell _{AM}} = 36cm\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close