Bài 27 trang 28 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 28 VBT toán 9 tập 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn:...

Quảng cáo

Đề bài

Đưa thừa số vào trong dấu căn:

\(3\sqrt 5 ;\,\, - 5\sqrt 2 ;\,\, - \dfrac{2}{3}\sqrt {xy} \) với \(xy \ge 0;\,\,x\sqrt {\dfrac{2}{x}} \) với x > 0.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức:

- Nếu \(A \ge 0\) thì  \(A\sqrt B  = \sqrt {{A^2}B} \);

- Nếu \(A < 0\) thì \(A\sqrt B  =  - \sqrt {{A^2}B} \)

Lời giải chi tiết

Ta có:

a) \(3\sqrt 5  = \sqrt {{3^2}.5}  = \sqrt {45} \)

b) \( - 5\sqrt 2  =  - \sqrt {{5^2}.2}  =  - \sqrt {50} \)

c) \( - \dfrac{2}{3}\sqrt {xy}  =  - \sqrt {\dfrac{{4xy}}{9}} \) (\(xy \ge 0\) )

d) \(x\sqrt {\dfrac{2}{x}}  = \sqrt {{x^2} \cdot \dfrac{2}{x}}  = \sqrt {2x} \) (\(x > 0\) )

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close