30 bài tập Quang hợp ở thực vật mức độ dễ

Làm bài

Quảng cáo

Câu hỏi 1 :

Quang hợp là

 • A Quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (chất khoáng và H2O).
 • B Quá trình thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (CO2 và H2O).
 • C Quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ các chất vô cơ (CO2 và H2O)..
 • D Quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzo) từ các chất vô cơ (CO2 và H2O).

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án D,

Quang hợp là quá trình tổng hợp glucose từ các chất vô cơ : CO2 và H2O nhờ năng lượng mặt trời ở sinh vật tự dưỡng.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Vai trò nào dưới đây không phải là của quang hợp?

 • A Tích lũy năng lượng.
 • B Tạo chất hữu cơ.
 • C Cân bằng nhiệt độ môi trường.
 • D Điều hòa không khí.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Quang hợp không có vai trò cân bằng nhiệt độ môi trường.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Vì sao lá cây có màu xanh lục?

 • A Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
 • B Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
 • C Vì nhóm sắc tố phụ (carotenoit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
 • D Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lá cây có màu xanh lục là do hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục và ánh sáng đó phản chiếu tới mắt ta.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cơ quan của cây thực hiện quang hợp là

 • A Rễ      
 • B thân,
 • C  Lá  
 • D

  Cả A, B và C đúng.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Cơ quan thực hiện quá trình quang hợp chủ yếu ở thực vật là lá.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp ?

 • A Lá to dày , cứng
 • B Lá có dạng bản mỏng
 • C Lá có nhiều gân lá.
 • D Cả B và C đúng

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lá có dạng bản mỏng để dễ dàng khuếch tán khí ra và vào, hệ gân lá dày để vận chuyển sản phẩm quang hợp.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Bào quan nào thực hiện chức năng quang hợp?

 • A Lục lạp.
 • B Lưới nội chất.
 • C Ti  thể.
 • D Khí khổng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lục lạp chứa nhiều diệp lục nên có chức năng thực hiện quá trình quang hợp.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Nhóm sắc tố nào là của thực vật bậc thấp?

 • A Nhóm sắc tố carôtenôit.
 • B Nhóm sắc tố phicôbilin
 • C Nhóm sắc tố clorôphyl.
 • D Cả A, B và C đúng.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật bậc thấp, nhóm sắc tố quang hợp của chúng là : phicobilin.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Những cây lá có màu đỏ hoặc vàng có quang hợp hay không ? tại sao ?

 • A Không, vì không có chất diệp lục
 • B không, thực vật này không cần quang hợp
 • C có, do thực vật này quang hợp bằng sắc tố carotenoid
 • D Có, diệp lục bị các sắc tố carotenoid che khuất

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Những cây lá có màu đỏ vẫn tiến hành quang hợp bình thường. Bởi vì những cây này vẫn có các sắc tố quang hợp nhưng đã bị các nhóm sắc tố khác (antoxianin và carotenoit ) che khuất.

chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Phát biểu nào dưới đây về quang hợp là không đúng ?

 • A Quang hợp tạo ra hầu như toàn bộ các chất hữu cơ trên trái đất
 • B Thực vật và một số vi sinh vật là các sinh vật quang tự dưỡng
 • C Cuộc sống con người và các sinh vật trên Trái đất phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình quang hợp.
 • D Thực vật là những sinh vật tiêu thụ bậc một trong chuỗi thức ăn của các hệ sinh thái.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là :D,  thực vật là sinh vật sản xuất.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Lục lạp là bào quan có chức năng :

 • A Quang hợp
 • B Di truyền ngoài nhân
 • C Cung cấp ATP cho mọi hoạt động của tế bào sống
 • D A và B đúng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lục lạp có chứa diệp lục thực hiện quang hợp

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Kim loại có mặt trong cấu trúc hóa học của diệp lục là

 • A Mg
 • B Fe
 • C Mn
 • D Cu

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Kim loại có trong diệp lục là Mg.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Cấu tạo nào của lá có những đặc điểm nào sau đây thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng ?

1. Tất cả khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới lá nên không chiếm diện tích hấp thụ ánh sáng

2. Có diện tích bề mặt lớn

3. Phiến lá mỏng

4. Sự phân bố đều khắp trên bề mặt lá của hệ thống mạch dẫn.

 • A 1,3,4
 • B 1,2
 • C 2,3
 • D 2,3,4

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của lá giúp cây hấp thụ được nhiều ánh sáng là : 2,3

Ý (4) sai vì hệ thống mạch dẫn giúp vận chuyển sản phẩm quang hợp chứ không giúp cây hấp thụ được nhiều ánh sáng.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Sắc tố carotenoit gồm có

 • A Diệp lục a và diệp lục b
 • B Caroten và xantophyl
 • C Phicobilin và xantophyl
 • D Antocyan và caroten

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Nhóm sắc tố carotenoit bao gồm caroten và xantophyl

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Mô tả nào dưới đây không đúng với khái niệm quang hợp ?

 • A Tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ
 • B Tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng
 • C Đồng hóa carbon của cây xanh dưới tác dụng của ánh sáng
 • D Tạo ra các chất hữu cơ chỉ nhờ quang năng

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Mô tả không đúng là D. Quang hợp tạo ra các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Lục lạp có nhiều nhất ở

 • A Lá già
 • B Lá non
 • C Lá bánh tẻ
 • D Chồi non

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lá bánh tẻ là những lá trưởng thành có hoạt động ổn định, quang hợp mạnh nhất nên chứa nhiều lục lạp nhất.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Trong cấu trúc của lá lục lạp có nhiều ở

 • A Tế bào biểu bì trên
 • B Tế bào biểu bì dưới
 • C Tế bào mô giậu
 • D Mạch dẫn

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Tế bào mô giậu chưa nhiều lục lạp nhất trong các mô ở lá. ( hình 8.2 SGK tr 37)

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ chất nào ?

 • A Nitơ
 • B Mn
 • C Cácbônic.
 • D Các chất khoáng.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Các chất hữu cơ được tạo ra từ sự quang hợp của thực vật sử dụng CO2 và H2O.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Carôtenôit có nhiều trong mẫu vật nào sau đây?

 • A Củ khoai tây. 
 • B Lá xà lách.   
 • C Lá xanh.  
 • D Củ cà rốt.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Củ cà rốt có chứa nhiều carotenoit

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Về mặt chuyển hóa năng lượng, quang hợp là quá trình:

 • A Chuyển quang năng sang hóa năng
 • B Chuyển quang năng sang nhiệt năng
 • C Chuyển hóa năng sang quang năng
 • D

  Chuyển nhiệt năng sang động năng

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Quang hợp là quá trình chuyển hóa quang năng ( năng lượng ánh sáng mặt trời) thành hóa năng ( trong các liên kết hóa học).

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Sản phẩm của quá trình quang hợp ở thực vật là:

 • A  ATP, C6H12O6, O2, H2O.  
 • B C6H12O6, O2, ATP.
 • C C6H12O6, O2, H2O.     
 • D H2O, CO2.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Qúa trình quang hợp ở thực vật tạo ra C6H12O6, O2, H2O.

PT: 6CO2 +12H2O → C6H12O6 + 6O2 +6H2O

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Khi nói về tính chất của chất diệp lục, phát biểu nào sau đây sai?

 • A Hấp thụ ánh sáng ở vùng xanh tím và đỏ.
 • B Diệp lục a tham gia trực tiếp vào chuyển hóa năng lượng.
 • C Diệp lục hấp thụ ánh sáng màu xanh lục nên lá có màu lục.
 • D Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là C, diệp lục không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục nên ánh sáng phản chiếu tới mắt ta, ta thấy lá có màu xanh.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Thành phần nào sau đây không phải là thành phần cấu trúc của lục lạp?

1.Strôma                        2. Grana 3. Lizôxôm       4. Tilacoit.

 • A 2,3 
 • B  4. 
 • C 3
 • D 3, 4

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lizoxom không phải là thành phần cấu trúc của lục lạp

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Nhờ đặc điểm nào mà tổng diện tích của lục lạp lớn hơn diện tích lá chứa chúng?

 • A

  Do lục lạp có hình khối bầu dục làm tăng diện tích liếp xúc lên nhiều lần.

 • B Do lá có bình phiến mỏng, còn tế bào lá chứa lục lạp có bình khối.
 • C  Do lục lạp được sản sinh liên tục trong tế bào lá.
 • D Do số lượng lục lạp trong lá quá lớn.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lục lạp có hình thái: hình bầu dục, có khả năng di chuyển, thay đổi vị trí, xếp song song với tia nắng khi cường độ chiếu sáng quá mạnh, xếp vuông góc với tia sáng khi ánh sáng yếu để tăng diện tích tiếp xúc

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nguyên tố nào là thành phần hoá học của clorophyl?

 • A

  Sắt

 • B kẽm
 • C Magiê
 • D Đồng.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính?

 • A

  Chlorophyll a và chlorophyll b 

 • B

  Chlorophyll a và phycobilin.

 • C Chlorophyll a và xanthophyll 
 • D Chlorophyll a và caroten

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Ở thực vật bậc thấp, năng lượng ánh sáng được hấp thụ chủ yếu nhờ nhóm sắc tố nào?

 • A Carôtenit 
 • B Antoxyan.
 • C Phicôbilin
 • D Clorophyl.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ở các thực vật bậc thấp phicôbilin là sắc tố quang hợp chủ yếu.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Lá cây có màu xanh lục vì

 • A diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
 • B  diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
 • C hệ sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
 • D hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lá có màu xanh lục vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục làm ánh sáng này phản chiếu lại mắt ta làm ta thấy lá có màu xanh

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Sắc tố quang hợp (diệp lục)  hòa tan hoàn toàn trong môi trường

 • A nước.
 • B muối NaCl. 
 • C HCl. 
 • D cồn 900.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Diệp lục hoà tan hoàn toàn trong cồn 90o (thí nghiệm chiết rút diệp lục bài 13)

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ ?

 • A chuyển hóa năng lượng ở dạng hoá năng thành quang năng
 • B tổng hợp glucôzơ.
 • C Tiếp nhận CO2
 • D hấp thụ năng lượng ánh sáng.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Sắc tố quang hợp có chức năng hấp thụ năng lượng ánh sáng

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Đặc điểm hình thái của lá giúp hấp thụ nhiều tia sáng là

 • A có khí khổng.
 • B có hệ gân lá. 
 • C có lục lạp.
 • D diện tích bề mặt lớn.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm hình thái của lá giúp hấp thụ nhiều tia sáng là có diện tích bề mặt lớn.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Quảng cáo
list
close
Gửi bài