30 bài tập Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp mức độ dễ

Làm bài

Quảng cáo

Câu hỏi 1 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai 

 • A Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo
 • B Ưu thế lai luôn được biểu hiện ở con lai giữa hai dòng thuần chủng
 • C Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau
 • D Trong cùng 1 tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là D. SGK trang  77.

Ý A sai vì: Ưu thế lai cao nhất ở F1 và sau đó giảm dần

Ý B sai vì: ưu thế lai xuất hiện ở phép lai giữa 2 dòng thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản: VD AA x aa

Ý C sai vì: người ta không sử dụng con lai F1 làm giống.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Có bao nhiêu phép lai sau đây không tạo được ưu thế lai đời F1?

1. Lai xa                                       2. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết

3. Lai phân tích                            4. Lai tế bào sinh dưỡng                    5. Lai xa kèm đa bội hóa

6. Lai khác dòng                          7. Lai kinh tế

 • A 1
 • B 2
 • C 3
 • D 4

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

2 và 3 không tạo được ưu thế lai do đời con sinh ra có thể xuất hiện kiểu gen đồng hợp lặn.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Cho các phương án sau:

1. Nuôi cấy mô tế bào

2. Sinh sản sinh dưỡng

3. Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa các dòng đơn bội

4. Tự thụ phấn bắt buộc

5. Lai tế bào sinh dưỡng

Ở thực vật, để duy trì năng suất và phẩm chất của một giống có ưu thế lai. Phương pháp sẽ được sử dụng là:

 • A 1, 2
 • B 1, 2, 3
 • C 1, 2, 3, 4
 • D 1, 2, 5

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật, để duy trì năng suất và phẩm chất của một giống có ưu thế lai ta phải giữ được kiểu gen tạo ưu thế lai, các cách phù hợp là 1,2,5

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Câu nào sau đây giải thích về ưu thế lai là đúng ?

 • A Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra ưu thế lai cao nhất
 • B Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai có làm giống vì con lai có ưu thế lại cao nhưng không đồng nhất về kiểu hình
 • C Lai hai dòng thuần chủng khác nhau về khu vực địa lý sẽ luôn cho ra ưu thế lai cao nhất
 • D chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có ưu thế lai cao nhất

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là D, chỉ 1 số phép lai của bố mẹ mới cho ưu thể lai, lai thuận có thể không cho ra ưu thế lai nhưng lai nghịch lại có thể.

Ý A sai, chỉ 1 số phép lai của bố mẹ mới cho ưu thể lai

Ý B sai vì người ta không dùng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì đời sau ưu thế lai đã giảm

Ý C sai vì chỉ 1 số phép lai của bố mẹ mới cho ưu thể lai, không phải khác nhau về khu vực địa lý cho ra ưu thế lai cao

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng ?

 • A một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền  của ưu thế lai được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội
 • B người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng cho việc nhân giống
 • C để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào người ta thường bắt đầu bằng tạo các dòng thuần chủng
 • D  trong một số trường hợp, lai giữa hai dòng nhất định thu được con lai không có ưu thế lai nhưng nếu con lai này lai với dòng thứ 3 thì đời con lại có ưu thế lai

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng là: B, thế hệ có ưu thế lai cao người ta không dùng để làm giống

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Phép lai nào dưới đây có khả năng cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

 • A AABBDDEE ×aaBBDDee
 • B AABBddEE ×  AAbbccEE
 • C AABBddEE ×  aabbDDee
 • D aaBBddee × aabbDDee

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Bố mẹ thuần chủng và càng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì khả năng cho ưu thế lai ở đời con càng cao và ngược lại

=> Đáp án C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Ưu thế lai giảm dần qua thế hệ vì:

 • A Mức độ dị hợp giảm
 • B Đột biến tăng
 • C Biến dị tổ hợp giảm 
 • D Mức độ thuần chủng giảm

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

 Ưu thế lai giảm vì mức độ dị hợp giảm

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Khâu đầu tiên của nhà chọn giống cần làm để tạo giống mới là

 • A tạo dòng thuần.
 • B tạo nguồn biến dị di truyền.
 • C chọn lọc bố mẹ.
 • D tạo môi trường thích hợp cho giống mới.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Để tạo được giống mới trước hết phải có nguồn biến dị di truyền.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Biến dị tổ hợp là

 • A những kiểu hình khác P xuất hiện ở thế hệ lai thứ nhất do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P.
 • B những kiểu hình khác P chỉ xuất hiện ở thế hệ lai thứ hai do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P.
 • C những kiểu hình khác P xuất hiện ở các thế hệ lai do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P.
 • D những kiểu hình khác P chỉ xuất hiện ở thế hệ lai thứ ba do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Biến dị tổ hợp là những kiểu hình khác P xuất hiện ở các thế hệ lai do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Kết quả nào sau đây không phải là do hiện tượng giao phối gần?

 • A tạo ra dòng thuần. 
 • B  tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm.
 • C hiện tượng thoái hoá.
 • D tạo ưu thế lai.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng giao phối gần có các hệ quả:

- Đồng hợp tăng, dị hợp giảm

- Phân hoá kiểu gen thành các dòng thuần

- Tạo điều kiện cho các gen lặn có hại biểu hiện ra kiểu hình làm thoái hoá giống

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối gần nhằm mục đích gì?

 • A Tạo dòng thuần mang các đặc tính mong muốn.
 • B Tạo ưu thế lai so với thế hệ bố mẹ. 
 • C Tổng hợp các đặc điểm quý từ các dòng bố mẹ.
 • D Tạo nguồn biến dị tổ hợp cho chọn giống.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối gần tạo ra các dòng thuần.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Trong chọn giống, người ta tạo các dòng thuần để

 • A tạo ra dòng chứa toàn gen trội.
 • B loại bỏ một số gen lặn có hại ra khỏi giống.
 • C tạo ra dòng có ưu thế lai.
 • D duy trì để tránh thoái hoá.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Khi đem lai P thuần chủng ta dễ nhận được đời con có ưu thế lai cao: VD: AABB × aabb → AaBb

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Ưu thế lai là hiện tượng con lai:

 • A Có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.
 • B Được tạo ra do chọn lọc cá thể.
 • C Xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.
 • D Xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ưu thế lai là hiện tượng con lai: có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp dựa trên nguồn biến dị tổ hợp chỉ áp dụng có hiệu quả đối với

 • A bào tử, hạt phấn.
 • B vật nuôi, vi sinh vật.
 • C vật nuôi, cây trồng. 
 • D cây trồng, vi sinh vật.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp dựa trên nguồn biến dị tổ hợp chỉ áp dụng có hiệu quả đối với vật nuôi và cây trồng

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Giải thích nào về ưu thế lai là đúng?

 • A Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.
 • B Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao.
 • C Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.
 • D Người ta thường sử dụng con lai có ưu thế lai cao để làm giống vì thế hệ sau thường đồng nhất về năng suất.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là C

Ý A sai vì nếu 2 dòng thuần đó có kiểu gen giống nhau thì đời con có kiểu gen giống bố mẹ, không có ưu thế lai

Ý B sai

Ý D sai vì người ta không dùng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì ưu thế lai sẽ giảm dần qua các thế hệ

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Giả thiết siêu trội trong ưu thế lai là gì?

 • A Cơ thể dị hợp tốt hơn thể đồng hợp, do hiệu quả bổ trợ giữa 2 alen khác nhau về chức phận trong cùng một lôcut trên 2 NST của cặp tương đồng.
 • B Các alen trội thường có tác dụng có lợi nhiều hơn các alen lặn, tác động cộng gộp giữa các gen trội có lợi dẫn đến ưu thế lai.
 • C Trong cơ thể dị hợp, alen trội có lợi át chế sự biểu hiện của các alen lặn có hại, không cho các alen này biểu hiện.
 • D Cơ thể lai nhận được các đặc tính tốt ở cả bố và mẹ nên tốt hơn bố mẹ.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Nội dung giả thuyết siêu trội là cơ thể dị hợp tốt hơn thể đồng hợp, do hiệu quả bổ trợ giữa 2 alen khác nhau về chức phận trong cùng một lôcut trên 2 NST của cặp tương đồng

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Cách giải thích nào sau đây về nguyên nhân làm cho con lai F1 có sức sống, sinh trưởng, phát triển... mạnh nhất?

 • A F1 có nhiều gen trội có lợi ở trạng thái đồng hợp. 
 • B F1 có nhiều gen trội có lợi.
 • C F1 không có các gen lặn gây hại.
 • D F1 có nhiều gen trội có lợi ở trạng thái dị hợp.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Theo giả thuyết siêu trội, các thể dị hợp có sức sống, sinh trưởng phát triển mạnh hơn so với thể đồng hợp nên F1 có ưu thế lai cao là do có nhiều gen trội có lợi ở trạng thái dị hợp

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích

 • A phát hiện biến dị tổ hợp.
 • B xác định được vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính.
 • C Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện của tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.
 • D phát hiện được các đặc điểm di truyền tốt của dòng mẹ.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích tìm được tổ hợp lai tạo ưu thế lai cao nhất.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai?

 • A Khác chi. 
 • B Khác loài. 
 • C  Khác thứ.
 • D Khác dòng

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai khác dòng

Đáp án D

Khác chi, khác loài, khác thứ là những phân loại trên loài, giữa chúng đã có sự cách li sinh sản nhất định

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Trong quần thể, ưu thế lai chỉ cao nhất ở F1 và giảm dần ở các thế hệ sau vì

 • A tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp tăng.
 • B tỉ lệ dị hợp tăng, tỉ lệ đồng hợp giảm.
 • C tỉ lệ phát sinh biến dị tổ hợp giảm nhanh.
 • D tần số đột biến tăng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Trong quần thể, ưu thế lai chỉ cao nhất ở F1 và giảm dần ở các thế hệ sau vì  tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp tăng.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Phương pháp nào sau đây đạt hiệu quả tốt nhất trong việc duy trì ưu thế lai ở một giống cây trồng?

 • A Cho tự thụ phấn bắt buộc. 
 • B Nhân giống vô tính bằng giâm cành.
 • C cho giao phấn ngẫu nhiên.
 • D Trồng bằng hạt đã qua chọn lọc.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Để giữ được ưu thế lai (giữ được kiểu gen quy định các kiểu hình có lợi) thì ta nên sử dụng phương pháp nhân giống vô tính: VD : giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô – tế bào.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Đâu là ứng dụng của tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

 • A Cừu Dolly
 • B Tạo giống lúa lùn IR8
 • C Tạo giống cà chua tứ bội
 • D tạo ra những con bò có kiểu hình giống hệt nhau từ 1 phôi ban đầu

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ý B là thành tựu của tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Ý Alà thành tựu của công nghệ tế bào; C là của gây đột biến; D  là cấy truyền phôi

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Những loài thực vật nào có thể thực hiện chọn giống bằng biến dị tổ hợp

 • A Những loài sinh sản sinh dưỡng
 • B Những loài sinh sản hữu tính
 • C Những loài sinh sản bằng bào tử
 • D Loài thực vật nào cũng có thể thực hiện bằng phương pháp trên

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Chỉ những loài sinh sản hữu tính (có sự tổ hợp lại vật chất di truyền) mới có thể thực hiện bằng phương pháp trên.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao :

1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

3. Lai các dòng thuần chủng với nhau .

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

 • A 1, 2, 3
 • B 2, 3, 1
 • C 2, 1, 3
 • D 3, 1, 2

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta không sử dụng phép lai nào dưới đây?

 • A Lai khác dòng kép.
 • B Lai khác dòng.
 • C  Lai phân tích. 
 • D Lai thuận nghịch.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Khi lai giữa các dòng thuần khác nhau của cùng một loài, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ:

 • A F4  
 • B  F3
 • C F2
 • D F1

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần ở các thế hệ.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển trội bố mẹ gọi là

 • A siêu trội  
 • B  bất thụ   
 • C ưu thế lai  
 • D  thoái hóa giống

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Theo giả thuyết siêu trội giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai thì trong các tổ hợp gen sau đây của con lai, tổ hợp gen nào biểu hiện ưu thế lai cao nhất?

(1) AABBDDHH       (2) AABbDdHH         (3) AaBbDdHh           (4) AaBBddhh

 • A (4) 
 • B (2)  
 • C  (1)   
 • D (3)

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Giả thuyết siêu trội: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen, con lai có kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp

Tổ hợp gen (3) có ưu thế lai cao nhất

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Trong chọn giống thực vật, để phát hiện những gen lặn xấu và loại bỏ chúng ra khỏi quần thể người ta thường dùng phương pháp:

 • A lai xa và đa bội hóa 
 • B lai tế bào sinh dưỡng.
 • C tự thụ phấn. 
 • D gây đột biến đa bội.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Để phát hiện những gen lặn xấu và loại bỏ chúng ra khỏi quần thể người ta thường dùng phương pháp tự thụ phấn để đưa về trạng thái đồng hợp khi đó alen lặn có hại biểu hiện ra kiểu hình nên dễ loại bỏ.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Thành tựu chọn giống cây trồng nổi bật nhất ở nước ta là việc chọn tạo ra các giống

 • A lúa. 
 • B cà chua.
 • C dưa hấu.
 • D nho.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Thành tựu chọn giống cây trồng nổi bật nhất ở nước ta là việc chọn tạo ra các giống lúa.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Quảng cáo
list
close
Gửi bài